TEKNOTEZ PROGRAMI NEDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent A.Ş. işbirliği ile geliştirilen Teknotez programının amacı, ODTÜ Teknokent şirketlerinin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik lisansüstü çalışmaların teşvik edilmesi ve destek programlarına öğretim üyeleri ile Teknokent şirketlerinin ortak başvuru yapmalarının sağlanmasıdır. Bu kapsamda, Teknokent şirketlerinin kısa vadede karşılanabilecek Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak tezlerin şirketler ile birlikte proje olarak geliştirilmesi, destek programlarından veya şirketin özkaynakları tarafından desteklenmesinin sağlanması öngörülmektedir.

ODTÜ Teknokent şirketi tarafından veya birlikte başvurulan bir program (TÜBİTAK, Bakanlıklar, KOSGEB, Avrupa Birliği vb.) kapsamında desteklenen, ODTÜ öğretim üyesi danışman tarafından yönetilen ve en az bir lisansüstü öğrencinin proje kapsamında çalışmalarını yürüttüğü projeler, Teknotez kapsamında değerlendirilir.

Üniversite-Teknokent-Şirket işbirliğine yeni bir boyut kazandırmayı ve Üniversitemizde yürütülen lisansüstü tezlerin etkisini artırmayı amaçlayan Teknotez programı, ilgili Enstitüler ve ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü tarafından koordine edilecek, ODTÜ - Bilgi Transfer Ofisi (ODTÜ – BTO) ve Teknokent A.Ş. Üniversite Sanayi İşbirliği Departmanı (Teknokent - ÜSİD) tarafından yürütülecektir.

TEKNOTEZ PROGRAMININ HEDEFLERİ NELERDİR?

 • Üniversite ve Teknokent şirketleri arasındaki işbirliğinin artırılması
 • Teknotez kapsamında yürütülen lisansüstü çalışmalar ile Teknokent şirketlerinin Ar-Ge ihtiyacının bir bölümünün karşılanması,
 • Üniversitede yürütülen tezlerin çıktılarının etki ve uygulanabilirliğinin artırılması,
 • Lisansüstü çalışmalar için finansal destek sağlanması
 • Üniversite-sanayi işbirliğini teşvik eden destek programlarına (TÜBİTAK, SAN-TEZ, KOSGEB, AB vb.) başvuruların artırılması
 • Lisansüstü öğrencilerin proje geliştirme ve yürütme deneyimlerinin artırılması
 • Araştırmacıların üniversitede yürüttükleri tez çalışmaları ile şirketlerin uzun dönemde daha kapsamlı Ar-Ge projeleri geliştirmesinin desteklenmesi

TEKNOTEZ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Teknotez programına, lisansüstü öğrencilere tez danışmanlığı yapan, tam zamanlı ODTÜ öğretim üyesi, ilgili tez öğrencisi ile birlikte başvurabilir.
 • Teknotez başvurusu, Ar-Ge hizmeti almak isteyen ODTÜ Teknokent şirketleri tarafından da yapılabilir. Başvuran şirketin önereceği projenin, ilgili tez çalışmasının tamamı veya bir parçası ile ilgili olması beklenir.
 • Önerilen tez/proje konusunun uygunluğu ilgili kurulda değerlendirildikten sonra, uygun bulunan tezlerin Teknotez programı kapsamında desteklenmesine karar verilecektir. 
 • Şirket ve öğretim üyeleri/lisansüstü arasındaki eşleştirmeler, talep edilmesi halinde, ODTÜ – BTO ve Teknokent – ÜSİD tarafından yapılabilecektir.
 • Projelerde birden fazla araştırmacı (lisansüstü öğrenci veya doktora sonrası araştırmacı) yer alabilir.

TEKNOTEZ PROGRAMININ AŞAMALARI

Teknotez programı üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar,

1. Başvuruların Alınması ve Projelerin/Tezlerin Belirlenmesi (Eşleştirme)

 • Teknotez ile ilgilenen öğretim üyeleri, tez konuları ile ilgili başvuruları ODTÜ - Araştırmalar Koordinatörlüğü’ne başvuru formunu doldurarak yapar.
 • Öğretim üyesinin bir şirket adı belirlemediği durumlarda, ODTÜ - BTO, önerilen araştırma konularını ilgili şirketler ile paylaşır.
 • Teknotez programına katılmak isteyen şirketler, önerilen araştırma konuları arasından seçim yapabilecekleri gibi, yeni araştırma konuları da önerebilirler.
 • Eşleştirme sürecinin amacı, öğretim üyesi ve şirketler tarafından ortaklaşa önerilen araştırma başlıklarından yola çıkarak, Ar-Ge proje/tez kapsamlarının ve uygun proje destek programlarının belirlenmesi ve araştırmacıların desteklenmesidir.

2. Proje Geliştirilmesi ve Destek Programlarına Başvuru

 • Teknotez programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin geliştirme, hazırlama ve başvuru süreçlerinde ODTÜ Teknokent A.Ş. tarafından destek sağlanacaktır.
 • ODTÜ Teknokent A.Ş. tarafından sağlanacak bu destek, projenin hazırlanması ve başvuru için Teknokent A.Ş.’nin önereceği danışman firmaların desteği olabileceği gibi projede yer alan araştırmacıya proje yazma eğitimi verilmesi de olabilir. Bu hizmetlerin bedeli program kapsamında ODTÜ Teknokent A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
 • Destek programlarına başvuru için proje hazırlık aşamasında ODTÜ Teknokent A.Ş. araştırmacıya/tez öğrencisine en fazla 3 ay süresince burs öder.
 • Destek programlarına başvuruların değerlendirme sonucuna göre Teknotez programından projenin desteklenmesi veya sonlandırılmasına ilgili kurul karar verir.

3. Teknotez Programı Kapsamında Projenin Desteklenmesi

 • Projelerinin ve dolayısıyla araştırmacının destekleme süresi “Teknotez Sözleşmesi”nin imzalanması ile başlar.
 • Teknotez programı kapsamındaki burs ödemeleri, Teknotez sözleşmesi imzalandıktan sonra başlar.
 • Projenin yürütülmesi için gerekli olan teçhizat, sarf-hizmet, seyahat ve yazılım alımı gibi giderler şirket tarafından veya başvurulan finansal destek pogramının proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Üniversite veya başvuran şirket altyapısının, proje kapsamında olanaklar dahilinde kullanılması teşvik edilir.
 • Teknotez program kapsamında yapılan çalışmalarda ortaya çıkacak endüstriyel tasarım, buluş, fikri mülkiyet, marka, patent hakları ile ilgili konular, yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde ODTÜ - BTO ve Teknokent – ÜSİD tarafından desteklenecektir.

İletişim için:

ttoodtuteknokent.com.tr