ETİK İLKELER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin misyonu, “toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmayı, eğitim vermeyi ve topluma hizmet etmektir”. Bu amaç doğrultusunda, Üniversitemizin tüm mensup ve öğrencileri aşağıdaki ODTÜ Onur İlkesi’ni benimserler:

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin tüm bireyleri, güvenilir, sorumluluk sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar.”

ODTÜ mensup ve öğrencileri, araştırma, eğitim ve topluma hizmet alanlarındaki amaçlarını bu Onur İlkesi ve aşağıda sunulan Temel Değerler çerçevesinde gerçekleştirir. 

TEMEL DEĞERLER

Bilimsel Özgürlük

ODTÜ’lüler bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerinin, eğitim ve öğretimin, baskı altında kalmadan, bilimsel ölçütler dışındaki yönlendirmelerden bağımsız olarak yürütülmesini ve bu amaçla özgür tartışma ortamlarının yaratılmasını bilimsel özgürlüğün değişmez koşulları olarak görürler.

Bilinçli Özgüven

ODTÜ’lüler sorumlulukların yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde, bilgi, yetenek ve yetki sınırlarının farkında olarak cesaret ve kararlılıkla davranırlar ve gerekirse özeleştiri yaparlar.

Dayanışmacı Bireysellik

ODTÜ’de öğrenciler, idari ve akademik personel, unvan, konum ve çalışılan birimden bağımsız olarak, bireysel görüş ve değerlerini ifade ederken birlikte hareket eder ve özgürlükçü bir yaklaşımla mücadeleci bir tutum sergilerler.

Doğal Çevreye Duyarlılık

ODTÜ’lüler üniversite arazisi içinde yetiştirilen ormanı ve ekolojik zenginliği bir değer olarak görürler, korunması ve geliştirilmesini önemserler ve genel olarak doğal çevreye yönelik bir duyarlılık oluşturulması ve koruyucu yaklaşımın yaygınlaşması için çaba gösterirler.

Güvenilirlik

ODTÜ’lüler kararlarını dış yönlendirmelerden bağımsız olarak, çıkar çatışmalarına izin vermeden, nesnel veri ve bilgiler temelinde verir, görevlerini etik değerler, bilimsel ölçütler ve yasalar ışığında sorumluluk bilinciyle yerine getirirler.

İnsana Saygı

ODTÜ’lüler, başkalarının hak ve özgürlüklerini dikkate alıp korurken,  farklılıkları zenginlik olarak görüp her türlü ayrımcılığa karşı çıkarlar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde önyargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergilerler.

Liyakat

Başarıları ve bulundukları konumları yetenek, çalışma ve çabalarının doğal sonucu hak edilmiş kazanımlar olarak gören ODTÜ’lüler, işe alım ve diğer değerlendirme süreçlerinin nesnel standartlar ve özyetkinlikler temelinde yapılmasını gözetirler.

Sorgulayıcı Yaklaşım

ODTÜ’lüler bilgiye ulaşırken, araştırma yaparken ve/ya toplumsal konular söz konusu olduğunda, bir yargıya ulaşmadan önce sorgulayıcı/eleştirel bir yaklaşımla durumu objektif bir şekilde analiz ederek değerlendirmelerini oluştururlar.

Toplumsal Sorumluluk

ODTÜ’lüler toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gösterip bunların çözümüne yönelik görüşler geliştirirler, toplumsal sorumluluk projeleri yürütürler, bilimin ve bilimsel yaklaşımın toplum tarafından yaygın olarak benimsenmesi için etkinliklerde bulunurlar.

Yenilikçilik ve Öncülük

ODTÜ’lüler teknoloji, eğitim, araştırma ve yönetim konularında yeni yöntem ve yaklaşımları takip edip uygular, toplumun ve üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda örnek olacak özgün sistem, program ve yapılanmaları geliştirirler.

Yerleşke Mirasına Bağlılık

ODTÜ’lüler insan eliyle yetişmiş bir orman içindeki görece özerk konumu, tüm birimlerini mekânsal süreklilik içinde toplayan yapısı, toplumsal bellekte yer etmiş mekânları ve köklü tarihiyle, ortak bir kültürün üretilmesine ve kurumsallaşmasına olanak yaratan ve özgün mimarisi, peyzajı, sanat eserleri ve faaliyetlerinin etkisiyle estetik duygusunun içselleştirilmesini sağlayan ODTÜ yerleşkesine kültürel bir miras olarak bağlılık duyarlar ve sahip çıkarlar.

Yüksek Akademik Nitelik

ODTÜ’lüler, uluslararası düzeyde bilimsel gelişmeleri takip etme ve katkı yapma yetkinliğini sağlayan, öğrenme ve araştırma isteğini motive eden ortamı, evrensel etik ilkeler çerçevesinde, yüksek standartlarda bilimsel araştırma ve eğitim yapılmasını ve yine yüksek standartlar temelinde seçilen bir öğrenci ve öğretim elemanı topluluğunu ODTÜ’nün yüksek akademik niteliğinin temel bileşenleri olarak benimserler.

Akademik Dürüstlük Öğrenci Kılavuzu: http://intranet.ncc.metu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/ODTU-Akademik-Durustluk-Kilavuzu-Senato-29.3.2016.pdf (ODTU KKK)