Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

Son günlerde “ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı”, “Eymir Gölü” ve “Tünel Yol” konularında basında yer alan haber ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki bilgilerin kamuoyumuzla tekrar paylaşılmasında yarar görüyoruz.

“ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı”, arazilerinin büyük bir bölümü doğal ve arkeolojik sit olan Üniversitemiz için hazırlanması ve onaylanması gereken yasal bir belgedir. Kampusumuzun doğal çevresiyle birlikte bütünlüğüne koruma getiren Plan, sit bölgelerini ve mevcut yapılaşmış alanları plan kararlarına dönüştürerek ODTÜ’nün arazi varlığını ve binalarını yasal zemine oturtmaktadır. Bu nedenle, ilgili akademik-idari birimlerimiz tüm teknik, adli ve idari çalışmaları titizlikle yürütmekte ve yetkili kurullarımız konuyu yakından takip etmektedir.

Uzun süredir bu süreçte özveriyle görev yapan tüm mensuplarımıza ve destek veren ODTÜ Dostlarına tekrar teşekkür ederiz. Bu yöndeki duyarlılıklarını paylaşan kurum ve kişilerin, basın organlarına da yansıyan görüşleri için de teşekkürlerimizi sunarız.

“ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı”, Ekim 2013’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkartılmıştı. Üniversitemizin de dahil olduğu kurumların itirazları nedeniyle, Bakanlık bazı revizyonlar yapmış ve Planı 20.5.2014 tarihinde yeniden onaylanarak bir aylık itiraz süresi için 29.5.2014 tarihinde askıya çıkarmıştır. Askıya çıkan Plan, Haziran ayı başında ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin de dahil olduğu komisyonumuzca incelenmiştir.

1.    Planda yer alan “tünel yol”, Kampüsün Bilkent Bulvarı Kapısı (A-7) ile Vişnelik tesisi arasında doğu-batı yönünde Kampüsün bütünlüğünü ve doğal sit alanlarını etkilemeyecek şekilde yer altından geçmektedir. Bu amaçla yüzeyde inşaat yapılamayacağı, aşağıda tam metni verilen “Plan Notu” (Özel Hükümler 1.10) ile hüküm altına alınmıştır. Plan Notundan görüleceği gibi, “ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı” hükümleri açıkça çiğnenmediği sürece, yüzeyde inşaat yapılması veya ODTÜ onayı olmadan inşaata başlanılması mümkün değildir.

2.    Onaylanan Plan, Eymir Gölü çevresinde sit alanları ile ilgili yeni bir düzenleme getirmemiş, “Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu” tarafından 1995 yılında alınmış olan sit kararlarına tümüyle uymuştur. Tüm bölge, 1. veya 2. derece sit alanıdır. 1. derece sit alanları yapılaşmaya kapalıdır. Koruma Kurulu tarafından 1995 yılında 2. derece sit alanı olarak belirlenen alanlarda, "Açık Hava ve Folklor Müzesi" gibi kullanımlar düşünülmüştür. Ancak onaylanan Planda, bu alanlarda yapılaşmaya yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır. Onaylanan Plan düzenlemeleri çerçevesinde, mülkiyeti veya tahsisi ODTÜ’de kaldığı sürece, bu alanlarda ODTÜ’nün izni olmadan herhangi bir yapılaşma yasal olarak mümkün değildir.

Ekim 2013'de onaylanmış olan Plana yukarıdaki iki konuda yaptığımız itirazların, yapılan revizyonlarla karşılandığı görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.5.2014 tarihinde onaylanan Plana askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi halen sürmekte olup, nihai onay süreci henüz sonuçlanmamıştır.

Üniversitemiz, toplumumuza ve doğaya karşı sorumluğunun gereği olarak, elindeki tüm olanakları kullanarak ODTÜ Ormanı’nı ve Eymir Gölü’nü kararlılıkla korumaya ve ODTÜ Kampusu’nun bütünlüğüne titizlikle sahip çıkmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.

Rektörlük

Plan Notları - Özel Hükümler

“1.10. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPUS VE ÖZEL ORMAN ALANINDAN, BİLKENT MAHALLESİ İLE 100.YIL MAHALLESİ ARASINDA GEÇMESİ PLANLANAN 35 METRE BANDINDAKİ TÜNEL YOL BAĞLANTISI VE KAVŞAKLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLUP, PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE GEREK KALMAKSIZIN PROJE AŞAMASINDA YOL GENİŞLİĞİ, GÜZERGÂHI VE KAVŞAK ÇÖZÜMLEMELERİ VAZİYET PLANINA İŞLENMEK VE KAMPUS BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMAK KAYDI İLE İLGİLİ BELEDİYE BİRİMLERİ İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA MUTABAKAT METNİ İMZALANARAK YENİDEN BELİRLENEBİLİR. ANCAK TÜNEL AÇMAK İÇİN YÜZEYDE İŞLEM VEYA İNŞAAT YAPILMAYACAKTIR. TÜNEL YAPIM TEKNİKLERİ KONUSUNDA İLGİLİ BELEDİYE BİRİMLERİ İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA MUTABAKAT METNİ İMZALANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.”

Son Güncelleme:

21/07/2014 - 16:08