TEYDEB  1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında; 2014 yılı için  Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Motor Teknolojileri, Biyomedikal Ekipmanlar ve Tanı Kitleri ve Referans Materyalleri alanlarında 11 adet çağrıya çıkılmıştır. Çağrılar için ön kayıt son başvuru tarihi, 9 Haziran 2014 olarak belirlenmiştir. 1511 Programı özel sektöre yönelik olmasına rağmen çağrıya bağlı olarak, üniversitelerden ve/veya araştırma merkezlerinden alınacak teknik danışmanlıklar proje  değerlendirmesinde dikkate alınacak veya projenin önerilen bütçesinin bir kısmı oranında üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitüsü işbirliği içerecektir.

 

Çağrılar ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1511-programi-kapsaminda-ozel-sektore-yonelik-11-yeni-cagri

 

Mobil İletişim Çağrıları

Bilgi İletişim Teknolojileri öncelikli alanı altında yer alan mobil iletişim teknolojilerine yönelik 1 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan toplam 8 adet çağrı sonrasında yapılan değerlendirmeler kapsamında, özgün yeni ve rekabetçi teknolojilerin geliştirilmesi, çağrı konusundaki ileri teknoloji sistemlerinin standardizasyon çalışmalarına katkı sağlanması, ülke ihtiyaçlarının karşılanması, küresel oyuncuların ortaya çıkması, sektörel gelişimin yeni konularda da sürdürülmesi amacıyla aşağıda belirtilen çağrı başlıkları açılmıştır.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Araç-Araç, Araç-Altyapı Haberleşme Sistemleri

Çağrı konuları aşağıdaki üç ana başlıkta toplanmıştır:

1. Karasal araç-araç ve araç-altyapı haberleşme sistemleri geliştirilmesi

2. Denizaltı ve insansız su altı araçları için haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi

3. Uçak, insansız hava araçları ve yüksek irtifa platformları için araç-araç ve araç-yer haberleşme sistemleri geliştirilmesi

Yukarıdaki üç tip haberleşme sistemlerinin en az birinde, farklı hızlarda hareketliliğe sahip araç-araç, araç-yer istasyonu arasında güvenli ve kesintisiz iletişimi sağlayacak, farklı taşıyıcı frekanslarda ve bant genişliklerinde çalışan çok bantlı mobil kablosuz iletişim sistemlerinin donanım ve/veya yazılım bileşenlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bahsi geçen konularda araçlar arası ve araç-altyapı arası iletişimi sağlamak üzere Fiziksel Katman Modülü, Ortama Erişim (MAC) Modülü, Ağ Katman Modülü, RF, Akustik ve/veya Optik Donanım sistemlerinin çevresel koşulların gözetlenmesini sağlayacak araç üstü sensör donanım sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Mobil İletişimde Anten Teknolojileri ve RF Uç Birimleri

Bu çağrı ile yenilikçi anten teknolojilerinin ve/veya RF uç birimlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve bu konuda ülkemizde bu boşluğu giderecek yerli teknolojilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Mobil Şebekelerde Omurga ve Ara Bağlanım (Backhaul) İçin Alternatif İletim Teknolojileri

Bu çağrı kapsamında mobil iletişim operatörlerinin omurga  ve ara bağlanım (backhaul) ağlarında kullanmakta oldukları mevcut iletim teknolojilerine alternatif olarak kullanılabilecek, yüksek kapasitede ve maliyet etkin paket tabanlı iletim teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Akıllı Mobil Cihaz ve Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Çeşitli uygulama alanları için uyarlanabilen ve farklı gizlilik seviyelerini destekleyen akıllı mobil cihazların yurtiçinde geliştirilmesinin iletişim güvenliği açısından ek katkı sağlaması ve yeni kullanım alanları açması beklenmektedir. Bu çağrı ile belirtilen alanlarda ulusal bilgi birikimine katkı sağlayacak, yerli teknolojilerin oluşmasına veya gelişmesine imkan sağlayacak ve uluslararası boyutta yenilikçi özellikler barındıran akıllı mobil cihaz ve/veya bileşenlerinin yurtiçinde geliştirilmesi, güvenli iletişime yönelik akıllı mobil cihaz ve/veya bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Uydu Üzerinde Konuşlandırılmış Haberleşme Sistemleri

Bu çağrı, uydu üzerindeki haberleşme sistemleri Ku, X, Ka, EHF, UHF, S vb frekans bantlarında, uydunun yer kontrol sistemleri ile haberleşmesini ve takibini sağlayan telemetri vericileri, telekomut alıcıları, beacon vericileri ile haberleşme faydalı yükünde yer alan düşük gürültülü alıcılar, frekans değiştiriciler (yükseltici/düşürücü), sinyal çoklayıcılar/birleştiriciler (multiplexer), aktarıcılar (TWTA/SSPA transponder), filtreler, antenler (reflektör, faz dizini vb), horn, dalga kılavuzu, izolatör, anahtar, OMT vb RF ekipmanlarının geliştirilmesini kapsamaktadır.

4G ve sonrası Sistemler için Radyo Erişim Ağı Teknolojileri

Bu çağrıda, 4G için erişim ağına yönelik yazılım ve donanım geliştirilmesi ve 4G sonrası sistemler için erişim ağına yönelik tekniklerin sanayi üniversite işbirliği ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda firmaların Ar-Ge yeteneklerini ve yapılarını sadece ulusal alanda yenilikçi değil aynı zamanda uluslararası alanda da yeni olacak ürünler geliştirecek yönde şekillendirmeleri ve 4G ve sonrası uluslararası standardizasyon çalışmalarına katkı sağlamaları beklenmektedir.

Enerji Verimliliği- Elektrik Motorları Çağrıları

Doğrudan motor teknolojilerine yönelik “Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi” ve “Özel motor teknolojilerinin geliştirilmesi” başlıklarındaki iki çağrı kapsamında, elektrik motorlarında rekabetçi, özgün verimlilik sınıfı IE4 olan motor teknolojileri ile ilgili projelerin desteklenmesi öngörülmüştür.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Sürekli mıknatıslı senkron motor teknolojilerinin geliştirilmesi

Bu çağrı ülkemiz ve/veya dünya için yeni, 1 kV altı, yüksek verimli sürekli mıknatıslı senkron motor sistemlerinin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Özel elektrik motor teknolojilerinin geliştirilmesi

Çağrı kapsamında; Relüktans, Lineer, Eksenel akılı ve Melez motor teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Biyomedikal Ekipmanlar-Ameliyathane Robotları ve Cerrahi Aprat/Cihazlar Çağrıları

Biyomedikal ekipmanlar alanında büyük önem kazanan “cerrahi alanda robotik uygulamalar” ile sağlık teknolojileri ve özellikle cerrahi teknolojilerin insan sağlığının korunması, ameliyat sırasında etkili müdahale yapılabilmesi ve ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanması için büyük bir öneme sahip “cerrahi aparat/cihazlar” konularında çağrı başlıkları açılmıştır.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Yüksek Hassasiyetli Robotik Cerrahi Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

Çağrı, cerrahide kullanılabilecek robotik sistemlerin ve alt bileşenlerinin geliştirilmesi hakkındadır. Bu konuda geliştirilecek olan sistemler cerrahi dal sınırlaması olmaksızın bütünleştirilmiş sistemleri kapsadığı gibi alt sistem elemanlarını da kapsamaktadır. Ayrıca, bu alanlarda kullanılacak yüksek hassasiyetli eyleyiciler, sensörler ve denetleyiciler (servo motor ve sürücüleri, lineer motor ve sürücüleri vb), navigasyon ve/veya cerrahi planlama amaçlı medikal CAD/CAM yazılım sistemleri ve malzeme ve kaplama teknolojilerinin geliştirilmesi de çağrı kapsamında yer almaktadır.

Cerrahi Uygulama Amaçlı Yenilikçi Medikal Cihazların ve Sistemlerin Geliştirilmesi

Bu çağrının konusu robotik, endoskopik, laparoskopik, mikro ve plastik cerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere yerli ve uluslararası düzeyde yenilikçi cihaz/cihaz teknolojilerinin geliştirilmesidir. Geliştirilen cerrahi aparatların/cihazların/teknolojilerin; çoklu işlevleri yapabilmesi (kesme, dikme vb. işlemlerin aynı sistem tarafından gerçekleştirilmesi), ameliyathane ve/veya radyolojik sistemlerle uyumlu mevcut medikal robotlara (MR uyumlu robot, mili/mikro hassasiyetli robot kolu-ameliyathane uyumlu robot, cerrahi aparatlar) takılabilmesi, esnek teleskop teknolojisi ile birlikte kullanılabilmesi ve dokunma hissi, kuvvet, sıcaklık, titreşim hissi iyileştirilmiş çok fonksiyonlu el kumandası ile çalışabilmesi, tercih sebebidir.

 

Hematoloji Kitleri ve Referans Malzemeler Çağrısı

Tanı Kitleri ve referans materyallerinin geliştirilmesi kapsamında önemli görülen “hematoloji tanı kitleri ve referans materyalleri” konusu, ülke ihtiyaçları, özel sektör kuruluşlarının bu alandaki çalışmalarının teşvik edilmesi ve diğer çağrı konularını tamamlayıcı yönü de dikkate alınarak önemli görülmüş ve kan sayımı, kan hücre tiplendirmeleri, kanama koagülasyon bozukluklarının saptanması, kan gruplarının belirlenmesi, kan hücreleri ve hastalıklarının tanısına yönelik kit, belirteç (markör) ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi  kapsamındaki projelerin destekleneceği bir çağrı başlığı açılmıştır.

 

Çağrı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

Hematoloji kitlerinin ve/veya referans materyallerinin geliştirilmesi

Çağrı kapsamında, esasen kitlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Kitlerle birlikte gerekiyorsa bu kitlerin kullanılacağı cihazların geliştirilmesi çağrı kapsamında olup, sadece cihaz geliştirilmesine yönelik projeler çağrı kapsamı dışındadır.