ARDEB 1003 Programı kapsamında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Sağlık ve Su öncelikli alanlarında 18 yeni çağrı açılmıştır. Aşağıda detayları yer alan çağrılar kapsamında önerilecek proje başvurularında iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak olup ilk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 25 Nisan 2014 olarak belirlenmiştir.

 

Çağrılar ve 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve başvuru sayfasına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-18-yeni-c...

http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003

http://ardeb1003.tubitak.gov.tr

 

Bor Teknolojileri Çağrısı

Ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve böylece ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek bor pazarının oluşması için yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, daha ekonomik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni ve/veya yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerini desteklemek üzere TÜBİTAK-BOREN işbirliğiyle 2012 yılında oluşturulan “Bor Teknolojileri Çağrı Programı"na bu yıl da devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Çağrı hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

BR0101 - Yeni Bor Ürünlerinin ve Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi, Bor Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

 

Mobil İletişim Teknolojileri Çağrısı

Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak nesnelerin interneti ekosistemi kapsamında sayılan insan-makine (İ-M) ve makine-makine (M-M) iletişimi konusundaki disiplinlerarası araştırmalar önem kazanmaktadır. Söz konusu çağrının temel amacı, İ-M ve M-M uygulamaları arasında sayılabilecek sağlık, çevre, akıllı otomasyon, akıllı yapılar, akıllı şebekeler, tarım, hayvancılık ve gözetleme sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak şekilde Mobil İletişim Teknolojilerinin kullanıldığı özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak disiplinlerarası araştırmaların desteklenmesidir. Bu çerçevede, aşağıdaki alanlar çağrı kapsamına girmektedir:

a) Akıllı otomasyon (bina/ev/fabrika) ve akıllı yapılara yönelik olarak;

1. Farklı teknolojilerin bir arada kullanılabilmesini olanaklı kılan ağ geçidi donanımı,

2. Ağ geçidi üzerinde çalışacak kullanıcı çizelgeleme, paket çizelgeleme, vb. algoritma ve protokolleri,

3. Uluslararası standartlara veya standartlaşmaya uygun, güvenilir, güvenli iletişim protokollerini destekleyen, SDN ile uyumlu olması tercih edilen yazılım ve donanımları,

4. Dağıtık-koordineli, ölçeklenebilir mobil (robot) ağ sistemleri,

5. Yapısal altyapı isterlerini göz önünde bulundurarak yapı sağlığının izlenmesi için enerjide öz yeterli donanım ve ağ mimarileri ve

6. Hareketli platformlar için yüksek hassasiyete sahip, öngörülü haberleşme ve kontrol sistemleri,

b) Akıllı şebekelere yönelik olarak;

1. Akıllı şebeke uygulamaları için PLC ve kablosuz haberleşme teknolojileri ve mimarileri, ve

2. Şebekedeki yük miktarını dengeleyen algoritmalar (gerçek-zamanlı).

c) Tarım, hayvancılık ve denizcilik sektörlerinde gözetim ve kontrol uygulamalarına yönelik olarak;

1. Batarya ömrünü dikkate alan, ölçeklenebilir protokoller ile büyük ölçekli, enerji, su vb. kaynak kullanımında verim artışı sağlayacak sistemler,

2. Çevreye verilen zararı en aza indiren, çevre şartlarını ölçen ve kontrolünü sağlayan akıllı, çevre duyarlı sensör ve sensör düğüm platformları ve

3. Ucuz maliyetli ve az enerji harcayan sensörlerle zararlı (haşerat) kontrolü, hayvan takibi, tarım ve sulama kontrol sistemleri,

d) Sağlıkta takip (teletıp) için donanım, yazılım ve iletişim protokollerine yönelik olarak;

1. Hasta üzerinde uygulanacak giyilebilir ağ (BAN - Body Area Network) sensör donanım ve duyarga platformu (uluslararası standartlara ve Sağlık Bakanlığının tıbbı cihaz mevzuatına uygun hasta üzerinden taşınabilir BAN cihazı), 2. Hasta verilerinin analiz edilebileceği ve hastanedeki diğer sistemler ile etkileşim içerisinde olabilecek merkezi sunucu ve gözlem birimi,

3. BAN ile ağ geçidi (gateway) ve merkezi sunucu arasındaki güvenli iletişim protokolleri ve

4. Hastalarda ve sağlık personellerinde sistemin etkin kullanımını sağlayabilecek gezgin uygulamalar

 

Çağrı hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

BT0203 – Mobil İletişim Teknolojilerinin Disiplinlerarası Uygulamaları

 

Kömür Teknolojileri Çağrıları

Proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Kömür ve Biyokütle (“kömür” ile linyit, taşkömürü, bitümlü şeyl, asfaltit; “biyokütle” ile enerji içeriği olan her türlü organik atık -bitki, hayvan, tarım, orman, evsel ve endüstriyel kaynaklı atıklar- kastedilmektedir ) Teknolojileri alanında aşağıda belirtilen çağrı başlıkları açılmıştır.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

EN0101 - Kömür ve Biyokütle İyileştirme/Hazırlama Teknolojileri

EN0102 - Kömür ve Biyokütle Yakma Teknolojileri

EN0103 - Kömür ve Biyokütle Gazlaştırma/Piroliz Teknolojileri

 

Çeşit Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri Çağrıları

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen gıda alanı kapsamında tarla bitkileri çalışmalarının desteklenmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çağrı başlıkları açılmıştır.

 

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

GD0101 - Serin İklim Tahıllarında Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0102 - Sıcak İklim Tahıllarında Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0103 - Yemeklik Tane Baklagiller Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0104 - Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0105 - Yağ Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0106 - Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0107 - Yem Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

GD0108 - Enerji Bitkileri

 

Epidemiyolojik Çalışmalar Çağrısı

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen sağlık alanı kapsamında epidemiyolojik çalışmaların desteklenmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen çağrı başlığı açılmıştır. Bu çağrının amacı, sağlıkla ilgili öncelikli sorunların ve riskli grupların belirlenmesi, hastalık nedenlerinin tanımlanması, bunlara ilişkin kontrol yöntemlerinin etkilerinin değerlendirilmesidir.

 

Çağrı hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

SB0105 - Epidemiyolojik Çalışmalar

 

Membran ve Su Tasarruf Teknolojileri Çağrıları

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen su alanı kapsamında su arıtma teknolojileri ve su tasarruf teknolojileri (yeniden kullanım) çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen çağrı başlıkları açılmıştır.

 

Çağrılar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

SU0104 - Membran Teknolojilerinde Konsantre Akım Yönetimi

SU0105 - Membran Hibrit Prosesle ile Su, Hammadde ve Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Geri Kazanımı

SU0201 - Evsel/Endüstriyel Atıksuların Yeniden Kullanımı

SU0202 - Mikrokirleticilerin Kontrolü

 

TÜBİTAK İletişim

1003 Programı ile ilgili sorularınız ve merak ettikleriniz için: TÜBİTAK Destekleri Forumu

TÜBİTAK Başkanlık Çağrı Merkezi: 444 66 90

Çağrılara özel irtibat bilgilerini görmek için lütfen tıklayınız.