TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında 4 ana başlık atında toplamda 10 yeni çağrı açılmıştır. Her bir çağrı ve alt başlık için ilk ve ikinci aşama başvuru tarihlerine ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Membran Teknolojileri Çağrısı (http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/membran-teknolojileri-cagrisi-1003-p...

Ülkemizde ve dünyada suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dünyada uygulamaları hızla artan membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır. Membran teknolojileri alanında ülkemizdeki uygulamalar hem yeterli değildir hem de teknolojik olarak tamamen dışa bağımlıdır. Bu çağrı programıyla, ülkemizde membran teknolojileri alanında mevcut uygulamalara hız kazandırmak, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak, dışa bağımlılığı azaltmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Sıralanan çağrı başlıkları için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrılara özel hususlar her bir başlık için oluşturulmuş bilgi notlarımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen çağrı başlıklarına tıklayınız.

oSU0101 - Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Membran Biyoreaktör (MBR) Uygulamaları

oSU0102 - Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Membran Teknolojileri Uygulamaları

oSU0103 - Su Arıtımında Membran Uygulamaları

Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri Çağrısı (http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/hidrojen-ve-yakit-pili-teknolojileri...

Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN02- Hidrojen ve Yakıt Pili Teknolojileri” başlıklı bir çağrı programı başlatılmıştır. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Sıralanan çağrı başlıkları için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrılara özel hususlar her bir başlık için oluşturulmuş bilgi notlarımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen çağrı başlıklarına tıklayınız.

oEN0201 - Hidrojen Üretim, Dağıtım ve Depolama Teknolojileri

oEN0202 - Yakıt Pili Geliştirme Teknolojileri

Güneş Enerjisi Çağrısı (http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/gunes-enerjisi-cagrisi-1003-programi

Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN03-Enerji Öncelikli Alanı Yenilenebilir Enerjiler: Güneş Enerjisi” başlıklı önemli bir çağrı programı başlatılmıştır. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Güneş enerjisi alanında aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen çağrı başlıkları için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrılara özel hususlar her bir başlık için oluşturulmuş bilgi notlarımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen çağrı başlıklarına tıklayınız.

oEN0301 - Fotovoltaik Teknolojilerin Geliştirilmesi

oEN0302 - Yoğunlaştırılmış Isıl Sistem Teknolojilerinin Geliştirilmesi

oEN0303 - Güneş Enerjisi Uygulamalarına Yönelik Yenilikçi Isıl Sistem Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Gıda Güvenilirliği Çağrısı (http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/gida-guvenilirligi-cagrisi-1003-prog...

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal eğilim, ihtiyaçlar dikkate alınarak “Gıda Güvenilirliği” konusunda aşağıda belirtilen iki alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Proje başvuruları 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında yapılacak olup, iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. Proje çağrısı 1 Şubat 2013 tarihi itibariyle açılmıştır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 12 Nisan 2013'tür. 1003 programı ve ilgili çağrı metinlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

oGD0201 - Güvenilir Gıda için Minimum / Alternatif İşleme Teknolojlerinin Geliştirilmesi / İyileştirilmesi

oGD0202 - Güvenilir Gıdalar için İzlenebilir/Kontrol Edilebilir Sistemlerin Tekniklerin Geliştirilmesi