Üniversitemizin batı kesiminde 09.09.2017 tarihinde inşasına başlanmış olan ve bir bölümü Üniversitemiz arazisine isabet eden kuzey-güney doğrultusundaki yol bağlantısı ile ilgili olarak Üniversitemiz kamuoyu ile aşağıdaki bilgileri paylaşmak isterim. Öncelikle, Üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi, bu konuda da arazi bütünlüğümüzü ve kamu yararını gözeten titiz bir yaklaşım içinde olduğumuzu ve sürecin her aşamasında paydaşlarımıza bilgilendirme yapıldığını vurgulamak istiyorum. İlk olarak sürecin nasıl yönetildiğini özetleyeceğim:
 • Eskişehir Bulvarı ile İncek Bulvarı arasında bağlantı sağlayan söz konusu yol öngörüsü, Üniversitemize geçtiğimiz Aralık ayı içinde iletilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari uzmanlarından oluşan Komisyon, önerilen bağlantının güzergâhına ilişkin olarak iki ayrı alternatifi oluşturmuş ve bunlar ilgili taraflara sunulmuştur.
 • Bu gelişmeler, farklı kereler Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yöneticiler Ortak Toplantılarında da ayrıntılarıyla görüşülmüştür.
 • Söz konusu yol bağlantısına ilişkin gelişmeler hakkında, 27.02.2017, 07.07.2017, 22.08.2017, 25.08.2017, 08.09.2017 tarihlerinde gönderilen e-postalar ile paydaşlarımız bilgilendirilmiştir.
 • Ayrıca, Üniversitemizin bu yol bağlantısına ilişkin görüşleri, çekinceleri ve alternatif yol önerileri, 15.08.2017 tarihinde bir basın toplantısı düzenlenerek kamuoyuyla da paylaşılmıştır.
 • Müzakerelerde gelinen son nokta 07.09.2017 sabahında yapılan ve Dekanlar, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Dekan Yardımcıları, Enstitü Müdür Yardımcıları, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun Seçilmiş Üyeleri, Bölüm Başkanları, Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanları ve Merkez Başkanları’nın katıldığı Yöneticiler Ortak Toplantısında sözlü olarak paylaşılmış ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.
 • 08.09.2017 tarihinde paydaşlarımıza gönderdiğimiz genel duyuruda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak protokolün içeriği paylaşılmış, imzalandıktan sonra bu protokole ilişkin Ankara Valiliği’nin basın açıklaması aynı gün Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanmıştır. (Protokol metni, http://ankara.gov.tr/odtu-teknokent-kavsagi-ile-1071-malazgirt-bulvari-arasinda-baglantiyi-saglayacak-yol-insaatina-iliskin-protokol adresinde yer almaktadır.)
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol imzalanana kadar yaşanan gelişmeler aşağıda verilmektedir:
 • Söz konusu yol öngörüsünü içeren plan bu yıl içinde iki kere askıya çıkarılmış, Üniversitemiz askı süreleri içinde planın Kurumumuzu ilgilendiren kısımlarına resmi kanallardan itiraz etmiş, itirazlarımız reddedilmiştir.
 • Üniversitemizi ilgilendiren bir başka yol konusu da, Eskişehir Bulvarına paralel olarak, bir bölümü Üniversitemiz arazisi sınırları içinde yeraltından geçmesi öngörülen tünel yoldur. Bu tünel yol 2015 tarihli ODTÜ Koruma Amaçlı İmar planımızda yer almaktadır. Bu süreç içinde askıya çıkan bir başka plan değişikliği söz konusu tünel yola ilişkindir. Askıya çıkan plan değişikliği öngörüsünde, 2015 tarihli ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planımızda yer alan, “tünel yolun yapımında yüzeyde işlem ve inşaat yapılamayacağına” ilişkin plan hükmünün yer almadığı görülmüştür. Üniversitemiz söz konusu bu plan değişikliğine de askı süresi içinde itiraz etmiş, bu itirazımız da reddedilmiştir.
 • Henüz süreç devam etmekteyken, Üniversitemiz tarafından iki yıl önce 2015 tarihli ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı çerçevesinde bedelsiz olarak kamuya terkedilen A-7 kapımız karşısındaki alanda bir katlı kavşak inşasına başlanmıştır.
 • Bu gelişmeler ve geçmişteki benzer uygulamalar değerlendirilerek, bir oldubitti ile karşılaşmamak için, Üniversitemiz arazisini ve orman bütünlüğünü koruyacak, kamu yararını da gözeten bir çözüm arayışına girilmiştir.
 • Bu konuda başlatılan müzakereler, yukarıda da açıklandığı gibi, Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla çeşitli toplantılar ve e-posta yoluyla paylaşılmıştır.
İnşaatın başlamasından itibaren süreç şu şekilde ilerlemektedir:
 • Yol yapımı çalışmalarının başlama zamanı tamamen Büyükşehir Belediyesi’nin tasarrufunda olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 09.09.2017 tarihinde sabah saatlerinde alan etütleri ile yol yapımı sürecine başlamıştır. İş makinaları ve diğer teknik araçlar ise alana saat 18.00’de girmiştir. Başta Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreter Yardımcımız olmak üzere Üniversitemiz yönetimi ve ilgili idari-teknik ekibi, protokole uyulmasını temin etmek için yol yapımı çalışmalarına ilişkin gelişmeleri inşaat alanında yakından takip etmektedir.
 • Yolun Üniversitemiz sınırları içine isabet eden 4.8 km’lik alanının yaklaşık 3 km’lik bölümünde yaşları 15 ve altında genelde seyrek ağaçlık dokulu bir alan bulunmakta olup, kalan 1.8 km’lik kısım ağaçsız alandır. Alanın yol yapımı başlangıcı öncesi fotoğraflarına http://rd.metu.edu.tr/yol-guzergahi-9-9-2017.pdf adresinden ulaşılabilir.
 • Yolun yapımı sırasında açılan yüzeyin genişliği; yol yapım teknikleri, yol kenarındaki sanat yapıları (şev, drenaj kanalları, vb.) ve çevre düzenlemeleri gereği, bazı yerlerde en fazla 75 metre olup (mevcut yangın yollarıyla beraber), iki noktada U-dönüşü yapılacağı için sadece bu bölümlerde genişlik 135 metreye ulaşmıştır. Yol bandı, 28 metresi yola ayrılan yüzey olmak üzere, tamamlandığında toplam 40 metre genişliğinde olacaktır.
 • Yol inşaatı yapılan bölgenin batı (Bilkent) tarafında, Üniversitemize ait bir vadi kalmaktadır. Yolun geçtiği yüzey, bu vadinin sırtında ilerlemekte, vadi tabanına inmemektedir. Yol inşaatının batısında kalan bölge ve vadi Üniversitemiz mülkiyetinde olup, ağaçlandırma dışında herhangi bir amaç için kullanılması söz konusu değildir. Yol yarma kazı ile vadi sırtının içine oturtulmakta, böylece trafik kaynaklı sesin engellenmesi öngörülmektedir. Yol yapımı bittikten sonra, yolun iki tarafında kalan şev bölümüne ağaç dikilmesi protokolle garanti altına alınmıştır.
 • Protokolde, alandan çıkarılan ağaç miktarının tespit edilmesini izleyerek, bu miktarın iki katından az olmamak üzere arazimiz içinde Üniversitemizin belirleyeceği bir alanda ağaç dikileceği de teminat altına alınmıştır.
 • Öte yandan, söz konusu protokol, arazimizden yol yapımı için kullanılan alan miktarında bir arazinin sınırımıza komşu veya yakın bir bölgeden Üniversitemize tahsisini de garanti altına almaktadır.
 • Protokolün bir diğer önemli kazanımı da Eskişehir Yoluna paralel olarak arazimiz sınırları içinde yeraltından geçmesi öngörülen tünel yolun yapımında yüzeyde işlem ve inşaat yapılmayacağının hükme bağlanmasıdır.
 • Protokol maddelerine uyulmaması durumunda ise gereken idari ve hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

Tüm mensuplarımızın, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bilmesini isterim ki; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tarihi boyunca birlikte oluşturduğumuz orman alanlarımızın, hem Üniversitemiz hem de Ankara kenti için en önemli kazanımımız olduğunun bilincindeyiz. Üniversitemizin doğal alanları her zaman gurur kaynağımız olup, bu alanı tüm Ankaralılar için titizlikle korumaya ve geliştirmeye özen gösteriyoruz. Üniversitemiz arazisinden ağaçlık alanın eksilmemesi için tüm idari, akademik ve teknik birimlerimizin aylara yayılan çalışmasını yazının giriş kısmında özetledim. Müzakerelerde, tünel yol yapımının başlayacağı sırada Üniversitemiz arazisini ikiye ayırmadan, yani yüzeyde işlem ve inşaat yapılmadan gerçekleşmesinin protokol ile garanti altına alınması Üniversitemiz için yaşamsal önemdedir.

Bu ilkeler ve değerler doğrultusunda, Üniversitemiz kamuoyu ile iletişim kanalları açık tutularak, mevcut koşullar altında olabilecek en uygun çözüme gelindiğinin Üniversitemiz kamuoyu tarafından anlaşılmasını yürekten dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör

Last Updated:

13/09/2017 - 07:45