Açılan çağrılar hakkında detaylı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/ardeb-1003-programi-kapsaminda-18-yeni-cagri-acildi bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Aşağıda açılan çağrılar listelenmektedir.

 

1003 Programı Bor Teknolojileri Çağrısı

Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından kabul edilen Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisinde yer alan öncelikli bilim/teknoloji alanlarımız ve ilgili kalkınma planlarına uygun olarak, ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi, yaygınlaşması ve böylece ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayabilecek bor pazarının oluşması için yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi, daha ekonomik üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeni ve/veya yaygın kullanım alanlarının araştırılmasına yönelik öngörülebilir ve belirgin ticarileşme potansiyeli olan araştırma projelerini desteklemek üzere TÜBİTAK-BOREN işbirliğiyle 2012 yılında oluşturulan “Bor Teknolojileri Çağrı Programı"na bu yıl da devam edilmesine karar verilmiştir.

Bu program kapsamında aşağıda belirtilen başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metnine ve çağrıya özel hususlara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

 

1003 Programı Mobil İletişim Teknolojileri Çağrısı

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır.

Bu bağlamda, 1003 programı kapsamında BT0203 – Mobil İletişim Teknolojilerinin Disiplinlerarası Uygulamaları çağrısı açılmıştır. Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak nesnelerin interneti ekosistemi kapsamında sayılan insan-makine (İ-M) ve makine-makine (M-M) iletişimi konusundaki disiplinlerarası araştırmalar önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda İ-M ve M-M uygulamaları arasında sayılabilecek sağlık, çevre, akıllı ulaşım, akıllı yapılar, akıllı şebekeler, tarım, hayvancılık ve gözetleme amaçlı diğer alanlarda insan hayatını ve süreçleri kolaylaştırıcı sistemlerin geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir. Söz konusu çağrının temel amacı, sağlık, çevre, akıllı otomasyon, akıllı yapılar, akıllı şebekeler, tarım, hayvancılık ve gözetleme sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttıracak şekilde Mobil İletişim Teknolojilerinin kullanıldığı özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak disiplinlerarası araştırmaların desteklenmesidir.

Çağrı metninde; çağrının genel çerçevesi, amaç ve hedefleri, çağrıya özel hususlar ve çağrı takvimi hakkında detaylı bilgi mevcuttur.

 

1003 Programı Kömür Teknolojileri Çağrısı

Ulusal enerji teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “EN01- Enerji Öncelikli Alanı Kömür Ve Biyokütle Teknolojileri” başlıklı önemli bir çağrı programı tekrar açılmıştır. Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Kömür Ve Biyokütle Teknolojileri alanında aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere aşağıda belirtilen başlıklarda çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Çağrı metinlerine ve çağrıya özel hususlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

 

 

1003 Programı Çeşit Islah Teknolojileri ve Enerji Bitkileri Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Tarla bitkileri çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıklarda yeni çağrı programı açılmıştır. Çağrı metinlerine ve çağrıya özel hususlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

 

 

1003 Programı Epidemiyolojik Çalışmalar Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede epidemiyolojik çalışmaların desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıkta yeni çağrı programı açılmıştır. Bu çağrının amacı, sağlıkla ilgili öncelikli sorunların ve riskli grupların belirlenmesi, hastalık nedenlerinin tanımlanması, bunlara ilişkin kontrol yöntemlerinin etkilerinin değerlendirilmesidir.Çağrı metnine ve çağrıya özel hususlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

 

 

1003 Programı Membran ve Su Tasarruf Teknolojileri Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında su alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, su arıtma teknolojileri ve su tasarruf teknolojileri (yeniden kullanım) çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıklarda yeni çağrı programı açılmıştır. Çağrı metinlerine ve çağrıya özel hususlara aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.